Algemene Voorwaarden

×

laatste aangepaste versie: 21 september 2020

Artikel 1 – Definities

 1. Bosman Media, gevestigd te Duiven, KvK-nummer 66961882, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van de dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen: zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Overeenkomst: met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
 5. Werk of werkzaamheden: alle voorstellen, offertes, prijsopgaves, adviezen, concepten, ideeën, teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, foto’s, video’s, afbeeldingen en alle andere werken inde zin van de Auteurswet die in het kader van de overeenkomst door Bosman Media zijn vervaardigd.
 6. Content: ontwerpen, teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken, e.d. die door de opdrachtgever worden aangeleverd en die door Bosman media in de productie verwerkt dienen te worden.
 7. Medewerker: de natuurlijke persoon werkzaam bij Bosman media die door de opdrachtgever wordt aangestuurd.
 8. Het afgeleverde: materialen, apparatuur en hardware

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten, goederen door of namens de dienstverlener.
 2. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door dienstverlener vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Op bovenstaand artikel 2 lid 6 is artikel 6:237 sub c BW van toepassing.
 6. Informatie en mededelingen op de Website van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud fouten.

Artikel 3 – Wijziging Algemene voorwaarden

 1. De dienstverlener is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal dienstverlener de opdrachtgever op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de dienstverlener een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
 2. Bosman Media heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden als die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.
 3. Indien het een duurovereenkomst betreft behoudt dienstverlener zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle artikelen daaruit te wijzigen of aan te vullen.
 4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. Ieder aanbod en alle offertes van Bosman Media zijn vrijblijvend.
 2. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Bosman Media opgegeven eisen en specificaties van de gewenste productie en andere gegeven waarop Bosman Media haar aanbod of offerte baseert.
 4. Overeengekomen levertijden zijn slechts indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 6. Offerte bedragen betreffen een schatting. Facturatie van werkzaamheden worden berekend middels nacalculatie indien niet anders overeengekomen.
 7. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever of offerte van dienstverlener heeft ondertekend en geretourneerd of via de e-mail uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van dienstverlener.
 8. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten, offertes of emailberichten van Bosman Media of op haar website binden Bosman Media niet.
 9. Indien Bosman Media voordat de overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële opdrachtgever heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, beeldmateriaal, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van Bosman Media te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft Bosman Media het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 3. Prijzen op de offerte zijn op basis van een inschatting. Facturen zullen tot stand komen door middel van nacalculatie.
 4. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 5. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens gebruikelijke uurtarieven van de dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 6. Indien geen tarief op grond van de werkelijke bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10 % vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerder met 10% uitkomt.
 7. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Bosman Media daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. De overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bestanden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bestanden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende gegevens en/of bestanden.
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Ter beschikking stellen van materialen

 1. De opdrachtgever is verplicht al het nodige te doen om ter beschikking gestelde materialen in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te voorkomen.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan materialen die is ontstaan gedurende de periode dat de opdrachtgever de materialen onder zich heeft.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan ter beschikking gestelde materialen.
 4. Na het einde van de overeenkomst dienen ter beschikking gestelde materialen onverwijld schoon, volledig en onbeschadigd in de macht van Bosman Media te worden gesteld.
 5. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk Bosman Media daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Bosman Media.

Artikel 9 – huur materialen, apparatuur en hardware

 1. Het afgeleverde is geleverd aan Opdrachtgever indien dit is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.
 2. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is in de verhuur van het afgeleverde de terbeschikkingstelling van gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het in gebruik nemen niet inbegrepen.
 3. Opdrachtgever is gehouden bij de aflevering van het afgeleverde, voor zover op dat moment redelijkerwijs mogelijk, te controleren op gebreken. Indien gebreken niet binnen 72 uur na aflevering worden gemeld, wordt het afgeleverde geacht door Opdrachtgever correct, zonder gebreken te zijn ontvangen door dienstverlener.
 4. Dienstverlener kan Opdrachtgever verplichten mee te werken aan een inspectie van het afgeleverde. Na een positief afgeronde inspectie, wordt het afgeleverde ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever. Van de inspectie kan een rapport worden opgemaakt.

Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
 3. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Indien dienstverlener in opdracht van de opdrachtgever samenwerkt met een door de opdrachtgever ingeschakelde derde partij, dan kan dienstverlener nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van deze derde partij.
 5. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een met name genoemde persoon, dan zal dienstverlener gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.
 6. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen met de opdracht.
 8. Opdrachtgever bewaard bestanden maximaal drie maanden na het afronden van een project.
 9. Bij het verstrekken van een offerte voor (foto- en video)producties is rekening gehouden met één correctie ronden.
 10. Het verzoek van de opdrachtgever om uitstel van de uitvoering van de overeenkomst, dient schriftelijk of via de e-mail bij Bosman Media te worden ingediend. Alle extra kosten die gepaard gaan met het uitstel, zoals: annuleringskosten van derden en gereserveerde productiecapaciteit, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 – Inhuren van personeel

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin de medewerker de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften.
 2. Indien de medewerker wegens ziekte of een andere omstandigheid geen werkzaamheden kan uitvoeren, dan worden de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld. In een dergelijk geval zal Bosman Media alles doen dat binnen haar macht om zo spoedig mogelijk de medewerker te vervangen voor een andere medewerker met dezelfde kwalificaties. Bosman Media kan niet garanderen dat zij een geschikte vervanger vindt.
 3. De medewerker werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
 4. Indien de medewerker tijdens zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever een ongeval overkomt, is de opdrachtgever verplicht om terstond de arbeidsinspectie en Bosman Media daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze.
 5. De opdrachtgever zal zich tegenover de medewerker gedragen zoals een goed werkgever betaamt overeenkomstig de verplichtingen die voor een werkgever uit de wet ten aanzien van een werknemer voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart Bosman Media voor eventuele aanspraken van de medewerker ter zake van handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd met het hiervoor gestelde, alsmede voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, door nalaten of handelen van de medewerker tijdens de terbeschikkingstelling toegebracht.
 6. Indien de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen.
 7. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel.
 8. De opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van de medewerker die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 12 – Advisering en consultancy

 1. Dienstverlener zal de advies- en consultancydiensten geheel zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder toezicht en leiding van de opdrachtgever uitvoeren.
 2. Dienstverlener is niet gebonden aan een doorlooptijd van de opdracht omdat de doorloop van een opdracht op het gebied van consultancy of advisering afhankelijk is van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking van opdrachtgever en relevante derden.
 3. De dienstverlening van dienstverlener wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van dienstverlener.
 4. Het gebruik dat opdrachtgever maakt van de door dienstverlener afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van de opdrachtgever. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam dienstverlener mag worden verwacht, berust geheel bij opdrachtgever, onverminderd het recht van dienstverlener met alle middelen tegenbewijs te leveren.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener is opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over werkwijze, de methoden en technieken van dienstverlener en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van dienstverlener. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van dienstverlener niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.
 6. Bij gebreken van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op door dienstverlener verleende diensten als bedoeld in dit artikel telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Artikel 13 – Rapportage

 1. Dienstverlener zal opdrachtgever op de schriftelijke overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. Opdracht zal dienstverlener schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor dienstverlener van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor de opdrachtgever wenst, prioriteitenstelling van opdrachtgever, beschikbaarheid van middelen en personeel van de opdrachtgever en bijzondere of voor dienstverlener mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de verdere verspreiding van kennisneming van de door dienstverlener verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van opdrachtgever en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en dienstverlener hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 14 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.
 3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens dienstverlener.

Artikel 15 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in de hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 16 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk moment te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen. Alle extra kosten die gepaard gaan met het intrekken van de opdracht, zoals: annuleringskosten van derden en gereserveerde productiecapaciteit, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Indien partijen een overeenkomst zijn aangegaan voor een bepaalde tijd, dan kan de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Zijn partijen tussentijdse opzegging overeengekomen, dan dient de opzegtermijn in acht te worden die in de overeenkomst staat. Staat in de overeenkomst geen opzegtermijn, dan dienen partijen een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

Artikel 17 – Oplevertijden

 1. De door Bosman Media opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
 2. In het geval dat een door Bosman Media met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 18 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangt. Tot die omstandigheden worden meegerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, technische mankementen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolgd waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstand enig voordeel geniet.
 4. Bosman Media heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid welke de overmacht oplevert intreedt nadat de opleveringstermijn is overschreden.
 5. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Bosman Media de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 19 – Verrekening

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlening.

Artikel 20 – Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te schorten, indien:
  1. de medewerker tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt blootgesteld aan een gevaarlijke situatie en/of indien een gevaarlijke situatie voor de medewerker dreigt te ontstaan;
  1. de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
  1. na het sluiten van de overeenkomst Bosman Media omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  1. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  1. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
  1. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
  1. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Bosman Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bosman Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 3. New Bosman Media is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat Bosman Media de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat Bosman Media de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.
 4. Bosman Media behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 – Betalingen

 1. Declaraties moeten binnen 30 dagen aan factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Facturen worden gericht aan de rechtspersoon waarmee de dienstverlener tot een overeenkomst is gekomen.
 4. De dienstverlener kan afhankelijk van de duur van een opdracht kiezen om tussentijds te factureren voor de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.
 5. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de dienstverlener toebetalen.

Artikel 22 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3L38, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 23 – Verval van de vordering

 1. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 24 – Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij de opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder ander brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 3. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade.

Artikel 25 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan Bosman Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.
 2. De opdrachtgever zal Bosman Media steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen.
 3. Vindt de productie (deels) plaats op de locatie van de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever zodanige maatregelen te treffen dat de medewerkers van Bosman Media tijdens de productie beschermd zijn tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.
 4. De opdrachtgever is gehouden Bosman Media onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 5. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
 6. De opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.
 7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan Bosman Media een opdracht te geven tot het maken van een productie die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten, portretrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Bosman Media constateert of een vermoeden heeft dat de door de opdrachtgever gewenste productie in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Bosman Media het recht de overeenkomst (tussentijds) te annuleren en worden alle tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Bosman Media is niet verplicht te controleren of de door de opdrachtgever gewenste productie de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.
 8. Wordt de productie vertraagd door een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan Bosman Media nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings)schade die daaruit voortvloeit.
 9. Indien de opdrachtgever weet of het vermoeden heeft dat hij zijn verplichtingen niet tijdig kan nakomen, dan dient hij Bosman Media daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 10. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Bosman Media niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Bosman Media handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Bosman Media daardoor lijdt en heeft Bosman Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.
 11. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin de medewerker de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften.
 12. Indien binnen de organisatie van de opdrachtgever bepaalde richtlijnen en/of (huis)regels gelden, dan dient de opdrachtgever de medewerker daarvan op de hoogte te stellen.
 13. Ingeval een opdracht wordt versterkt door meer dan één persoon, is ieder van het hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 14. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoons tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wantbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijke persoon of hen beiden is gesteld.
 15. Het openbaar maken van de door Bosman Media vervaardigde productie is geheel voor risico van de opdrachtgever. Bosman Media kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor negatieve publiciteit naar aanleiding van het openbaar maken van de productie.

Artikel 26 – Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. Bosman Media kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
  1. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 3. De opdrachtgever accepteert dat de uitvoering van de overeenkomst vertraging kan ondervinden door weersomstandigheden of onvoorziene technische gebreken aan apparatuur. Bosman media is nimmer aansprakelijk voor dergelijke vertragingen.
 4. Bosman Media is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 5. Indien Bosman Media aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bosman Media beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bosman Media gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Bosman Media beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Bosman Media vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Bosman Media kan aanwenden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 27 – Aansprakelijkheid schade

 1. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
 2. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is reeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikte.

Artikel 28 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 3. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Bosman Media de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat Bosman Media overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat Bosman Media erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bosman Media slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 29 – Verwerking persoonsgegevens

 1. De gegevens die automatisch worden verwerkt en eventueel opgeslagen bij het gebruik van de Diensten, kunnen persoonsgegevens bevatten. Daarom vallen zowel Opdrachtgever als Dienstverlener onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), waarbij volgens de terminologie van de AVG Opdrachtgever de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ vormt en dienstverlener de ‘verwerker’.
 2. Indien Dienstverlener in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens verwerkt, verplicht artikel 28 lid 3 AVG Dienstverlener en Opdrachtgever ertoe een overeenkomst of andere bindende rechtshandeling overeen te komen met betrekking tot de door Dienstverlener ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. De bepalingen uit ‘Bijlage Verwerkersovereenkomst’ gelden als een verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.  
 3. Dienstverlener streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door dienstverlener beoogde gebruik van verkregen documenten.

Artikel 30 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht.

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledige en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 31 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoud dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, rekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, video’s, foto’s, videobestanden, audiobestanden etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

4.       Opdrachtgever wordt na volledige betaling van het offertebedrag en mogelijke additionele kosten eigenaar van het product die in opdracht van opdrachtgever is gerealiseerd en verkrijgt daarmee een exclusief gebruik- en vertoningsrecht. Het inzetten van het product en het vertonen van het product zijn daarmee exclusief beschikbaar voor opdrachtgever.

 • Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Bosman Media voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 • Opdrachtgever kan een aanvraag doen om de (ruwe) geschoten beelden te verkrijgen en/of te gebruiken. In geval van inbreuk of misbruik van het kopieer- of auteursrecht stelt dienstverlener de opdrachtgever in kwestie aansprakelijk. Het is mogelijk het kopieerrecht af te kopen in overleg met de dienstverlener.
 • Voor muziek die in een productie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De hoogte van de rechten worden bepaald door Buma/Stemra. De opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de afdracht hiervan.
 • Bosman Media vermeldt haar naam en/of logo in de aftiteling van de productie.
 • Artikel 23.8 is niet van toepassing indien de aard van de productie zich daar niet voor leent.
 1. Bosman Media is gerechtigd de naam en/of het logo van de opdrachtgever op haar website te plaatsen als zijnde een opdrachtgever van Bosman Media.
 1. Bosman Media behoudt zich het recht voor om de productie te gebruiken ter promotie van Bosman Media, waaronder het plaatsen van (een deel van) de productie op haar website en (social) mediakanalen.

Artikel 32- Onderzoek naar het bestaan van rechten

 1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de content geen inbreuk maakt op de merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Heeft het openbaar maken van de productie tot gevolg dat inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden, dan komt dat geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 33 – Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangst en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachtende de verspreiding daarvan de andere partij schade kan betrokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  1. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekkender de andere partij;
  1. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangt partij te versteken;
  1. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
  1. De geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 34 – Vergoeding op overtredingen

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare vergoeding ter hoogte van de geleden schade door de dienstverlener en daarnaast een bedrag van €500,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Bovendien is er voor het verbeuren van deze vergoeding geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd.

Artikel 34 – Vergoeding op overtredingen

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare vergoeding ter hoogte van de geleden schade door de dienstverlener en daarnaast een bedrag van €500,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Bovendien is er voor het verbeuren van deze vergoeding geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd.

Artikel 35 – Niet overname personeel

 1. Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goede zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 36 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlands rechter in het arrondissement waar Bosman Media is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen va eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 37 – Geschillenregeling

 1. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze Overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten zullen worden beslecht middels mediation.
 2. Partijen verbinden zich er wederzijds toe mee te werken aan de geschillenbeslechting middels Mediation en verbinden zich er toe elke de helft van de kosten van de Mediation te dragen.
 3. Mediation bestaat uit twee fases. In de eerste fase onderzoeken partijen een mogelijke oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. Indien hierover akkoord wordt bereikt, zal de mediator het akkoord vatten in een vaststellingsovereenkomst. Indien het onmogelijk is gebleken in de eerste fase tot een akkoord te komen dat voor beide partijen aanvaardbaar is, vat een tweede fase aan. In de tweede fase zal de mediator een akkoord uitwerken dat beide partijen bindt en dat eveneens door de mediator wordt weergegeven in een vaststellingsovereenkomst.
 4. Dienstverlener en Opdrachtgever behouden te allen tijde het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter, doch uitsluitend wanneer beide Partijen hiertoe hun expliciete schriftelijke toestemming verlenen waarbij beide Partijen verklaren dat zij afzien van Mediation.

Onze werkwijze

1. Kennismaking Neem contact met ons op en wij zullen een kennismakingsgesprek met u plannen waar wij uw wensen zullen gaan bespreken.
2. Planning Wij maken samen met u een plan voor uw video of project die voor ons samen haalbaar is.
3. Realisatie Wij zorgen ervoor dat dat plan wordt gerealiseerd. Zo werken wij samen de planning systematisch en gaan wij samen de doelstellingen bereiken.
4. Levering Wij zorgen ervoor dat u uw product(en) en doel(en) binnen de afgesproken tijd wordt gerealiseerd.
5. Evaluatie Samen met u blikken wij graag terug op het product/project die wij samen hebben gerealiseerd hebben.

Neem contact op

Vele tevreden klanten gingen u voor!

Lees onze klantervaringen

Klantervaringen

Zij gingen u voor!

HAN
Total Health
ESTG
Like Bamboo
Mirage